Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів Дані про абітурієнтів, які отримали <u>менше 124 балів Учебный сайт
Учебные материалы


Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів
 • Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів

 • за шкалою 100 – 200 балів з української мови та літератури, %

 • Антирейтинг (2012 р.)

Підготовка до ЗНО з української мови та літератури включає наступні напрямки:

 • Підготовка до ЗНО з української мови та літератури включає наступні напрямки:

 • Підготовка до закритої частини тесту з української мови.

 • Підготовка до закритої частини тесту з української літератури.

 • Підготовка до написання відкритої частини тесту з української мови та літератури у форматі власного висловлення. У цьому напрямку доцільно виділити окремо:

 • а) роботу над якістю мовленнєвого оформлення;

 • б) роботу над змістовим компонентом власного висловлення.Традиційно проблемними для багатьох учасників тестування залишаються:

 • Традиційно проблемними для багатьох учасників тестування залишаються:

 • асимілятивні зміни у сполуках приголосних

 • відмінкові закінчення іменників ІІ відміни в родовому відмінку однини

 • утворення форм кличного відмінка

 • утворення наказового способу дієслова

 • правопис числівників та прислівників

 • синтаксис складного речення

Окремою проблемою є робота учасників тестування над завданнями, які передбачають аналіз запропонованого тексту:

 • Окремою проблемою є робота учасників тестування над завданнями, які передбачають аналіз запропонованого тексту:

 • суттєвий відсоток учасників намагаються виконувати зазначені завдання,

  не читаючи текст

  повністю

 • значна частина учасників тестування демонструє

  відсутність уміння аналітично структурувати

  поданий текст, визначати його складові

Крім основної болючої для вчителів-словесників проблеми, пов’язаної із небажанням більшості учнів читати книжки взагалі й програмні твори зокрема, суттєве значення має також те, що часто учасники тестування просто не розуміють навіть того, що ними сумлінно прочитане.

 • Крім основної болючої для вчителів-словесників проблеми, пов’язаної із небажанням більшості учнів читати книжки взагалі й програмні твори зокрема, суттєве значення має також те, що часто учасники тестування просто не розуміють навіть того, що ними сумлінно прочитане.Підготовка до написання власного висловлення:

 • Підготовка до написання власного висловлення:

 • мовленнєве оформлення тексту (найбільш проблемне)

 • формування в учасника тестування чіткого усвідомлення структури власного висловленняСтруктура власного висловлення:

 • Структура власного висловлення:

 • ТЕЗА

 • АРГУМЕНТ 1

 • АРГУМЕНТ 2

 • ПРИКЛАД з літератури або мистецтва

 • ПРИКЛАД з історії, суспільно-політичного або власного життя

 • ВИСНОВОКНайбільш складними для учасників тестування компонентами є теза, приклад з літератури або мистецтва та приклад з історії, суспільно-політичного життя або з власного життя.

 • Найбільш складними для учасників тестування компонентами є теза, приклад з літератури або мистецтва та приклад з історії, суспільно-політичного життя або з власного життя.

 • У 2012 році тема містила лаконічне окреслення певної проблемної ситуації, власне ставлення до якої й мав сформулювати учасник тестування.

Найбільш характерними недоліками у формулюванні тези є:

 • Найбільш характерними недоліками у формулюванні тези є:

 • зосередженість лише на окресленій у темі проблемній ситуації, без висловлення власного ставлення до неї

 • висловлення власного ставлення лише до однієї складової окресленої в темі проблемної ситуації та залишення поза увагою проблемної ситуації в ціломуЧи не найбільш складним для більшості учасників тестування виявився пошук ефективного прикладу з літератури або мистецтва.

 • Чи не найбільш складним для більшості учасників тестування виявився пошук ефективного прикладу з літератури або мистецтва.

 • Значною проблемою тут є

  невміння

  багатьох учнів

  побачити

  доречний

  приклад

  у достатньо

  знаних

  їм літературних

  творах

  .


 • Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів

 • за шкалою 100 – 200 балів з історії України, %

 • Антирейтинг (2012 р.)

Метою ЗНО з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

 • Метою ЗНО з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

 • Тестові завдання мають перевіряти такі знання й уміння учнів:
 • працювати з різними джерелами інформації;

 • визначати хронологічні межі соціально-економічних та політичних подій, їхні зміст та послідовність;

 • локалізувати на карті місця історичних подій;

 • пояснювати і застосовувати поняття й терміни;

 • встановлювати причиново-наслідковi зв’язки подій і явищ;

 • визначати найважливіші зміни, що відбувалися й відбуваються в житті людства

 • розпізнавати найвидатніші культурні пам’ятки

 • працювати з історичними документамиПодальшого вдосконалення вимагає робота із формування просторової компетентності учнів

 • Подальшого вдосконалення вимагає робота із формування просторової компетентності учнів

 • Значно більше уваги слід приділяти роботі з історичними джерелами

 • Суттєвого покращення потребує формування уміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки

 • Особливо актуальним питанням в історичній підготовці школярів стає робота з візуальними джереламиЗапровадження тестів як засобу оцінювання навчальних досягнень учнів уже в основній школі

 • Запровадження тестів як засобу оцінювання навчальних досягнень учнів уже в основній школі

 • Формулу успішного проходження тестування з історії України, як і з будь-якого іншого предмета, можна виразити приблизно так: «систематизовані знання, сформовані предметні компетентності + досвід роботи з тестами»

 • Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів

 • за шкалою 100 – 200 балів з англійської мови, %

 • Антирейтинг (2012 р.)

Необхідно спрямовувати навчальний процес на навчання оперуванню знаннями, а не на накопичення знань

 • Необхідно спрямовувати навчальний процес на навчання оперуванню знаннями, а не на накопичення знань

 • Тестування здійснюється за двома компетенціями – читанням та письмом.

 • Слід враховувати, що тексти, на яких побудовані тестові завдання на читання, відібрані з автентичних джерел (газет, журналів, брошур, інструкцій, інтерв’ю, англомовних Інтернет-сайтів).

Тести включають завдання на читання трьох типів:

 • Тести включають завдання на читання трьох типів:

 • 1)

  читання на пошук необхідної інформації (переглядове);

  2)

  читання на розуміння основного змісту тексту (ознайомлювальне):

  3)

  читання на повне розуміння змісту тексту (вивчаюче).
 • Письмове завдання передбачає реалізацію певного комунікативного наміру у формі листа, статті, есе або рекламної листівки.

 • Власне висловлення, що має велику кількість помилок, проте реалізує комунікативну мету, оцінюється вище, ніж граматично правильне й лексично наповнене висловлення, яке не є комунікативно доречним.

 • Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів

 • за шкалою 100 – 200 балів з математики, %

 • Антирейтинг (2012 р.)

Доцільно провести систематизацію та узагальнення теоретичного матеріалу, передбаченого програмою ЗНО з математики, та методів розв’язування основних типів завдань.

 • Доцільно провести систематизацію та узагальнення теоретичного матеріалу, передбаченого програмою ЗНО з математики, та методів розв’язування основних типів завдань.

 • Підготовка до розв’язування завдань ЗНО і ДПА з математики повинна бути єдиною.

 • Доречно проводити систематизацію та узагальнення теоретичного матеріалу та методів розв’язування задач за змістовими лініями шкільного курсу математики: числа і вирази; рівняння і нерівності; функції; елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики; геометрія (планіметрія, стереометрія).Слід враховувати, що головним принципом ефективної підготовки до ЗНО з математики є формування загальних методів розв’язування задач, а не розв’язування окремих тренувальних завдань.

 • Слід враховувати, що головним принципом ефективної підготовки до ЗНО з математики є формування загальних методів розв’язування задач, а не розв’язування окремих тренувальних завдань.

 • Доцільно запропонувати учням перелік основних опорних фактів шкільного курсу математики в формі таблиць, які містять основні теоретичні положення з кожної теми та основні алгоритми і прийоми розв’язування задач з відповідних тем.Проводячи систематизацію та узагальнення теоретичного матеріалу і методів розв’язування завдань з геометрії слід звернути увагу учнів на те, що частина тих фактів, на які доводиться спиратися при розв’язуванні геометричних задач (так званих опорних фактів), сповіщалася їм не у вигляді теорем, а під час розв’язування відповідних задач.

 • Проводячи систематизацію та узагальнення теоретичного матеріалу і методів розв’язування завдань з геометрії слід звернути увагу учнів на те, що частина тих фактів, на які доводиться спиратися при розв’язуванні геометричних задач (так званих опорних фактів), сповіщалася їм не у вигляді теорем, а під час розв’язування відповідних задач.

 • Слід також звернути увагу учнів на те, що в останні роки до тесту ЗНО з математики були включені завдання з вибором однієї правильної відповіді на перевірку формулювань основних теоретичних фактів шкільного курсу математики та розуміння їх змісту. • Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів

 • за шкалою 100 – 200 балів з біології, %

 • Антирейтинг (2012 р.)

Навчання біології в школі має бути спрямоване на практичне використання отриманих знань.

 • Навчання біології в школі має бути спрямоване на практичне використання отриманих знань.

 • Опора на практичне використання знань не виключає якісної теоретичної підготовки, навпаки, без достатньої теоретичної підготовки проблема використання знань так і залишиться нерозв’язаною.

 • Невиконання практичної частини програми має дуже погані наслідки. Матеріальна база викладання біології повинна відповідати вимогам, які висуваються Державним стандартом, програмою і відповідно – при складанні завдань ЗНО.

Опора на практичне використання знань не виключає якісної теоретичної підготовки, навпаки, без достатньої теоретичної підготовки проблема використання знань так і залишиться нерозв’язаною.

 • Опора на практичне використання знань не виключає якісної теоретичної підготовки, навпаки, без достатньої теоретичної підготовки проблема використання знань так і залишиться нерозв’язаною.

Невиконання практичної частини програми має дуже погані наслідки. Матеріальна база викладання біології повинна відповідати вимогам, які висуваються Державним стандартом, програмою і відповідно – при складанні завдань ЗНО.

 • Невиконання практичної частини програми має дуже погані наслідки. Матеріальна база викладання біології повинна відповідати вимогам, які висуваються Державним стандартом, програмою і відповідно – при складанні завдань ЗНО.

 • Контроль навчальних досягнень з біології слід здійснювати не тільки за темами, але і великими блоками. Багато біологічних завдань взагалі неможливо розв'язувати тільки у вузьких рамках якоїсь однієї теми.

 • Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів

 • за шкалою 100 – 200 балів з хімії, %

 • Антирейтинг (2012 р.)

Складання формул основних класів неорганічних сполук та рівнянь реакції за їхньою участю

 • Складання формул основних класів неорганічних сполук та рівнянь реакції за їхньою участю

 • Будова ядра атома та електронної оболонки атомів

 • Визначення окисників та відновників та складання рівнянь ОВР

 • Навички користування Періодичною системою та таблицею розчинності

 • Складання рівнянь електролітичної дисоціації та рівнянь реакції в йонному виді

 • Складання формул найпростіших органічних сполук

 • Навички найпростіших обчислень: масової частки розчиненої речовини, обчислення за рівняннями реакцій • Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів

 • за шкалою 100 – 200 балів з географії, %

 • Антирейтинг (2012 р.)Використовувати результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії, представлені у офіційних звітах УЦОЯО, як діагностику сформованості знань умінь і навичок і внести необхідні корективи у поурочне планування основних тем курсу географії.

 • Використовувати результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії, представлені у офіційних звітах УЦОЯО, як діагностику сформованості знань умінь і навичок і внести необхідні корективи у поурочне планування основних тем курсу географії.

 • Використовувати тестові завдання тих форм, які представлені у характеристиці тесту ЗНО з географії (завдання на визначення однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності, множинного вибору з короткою відповіддю і завдання відкритої форми з короткою відповіддю) для перевірки знань, умінь і навичок учнів у поточному, тематичному і підсумковому контролях.

 • При вивченні складних для засвоєння тем використовувати складання узагальнювальних схем і таблиць із формуванням висновку, застосовувати практичні методи із проблемними питаннями, ситуаціями.Під час організації навчальної діяльності з картами та підручниками важливо враховувати, що в них можуть міститися застарілі статистичні, номенклатурні чи картографічні дані, які не відображають реальної ситуації в розвитку і розміщенні географічних об'єктів на території, що зображується. У процесі вимушеного використання застарілої інформації варто її коригувати і ознайомлювати учнів з новими статистичними даними, географічними назвами, з кордонами держав та іншими змінами, що відбуваються постійно.

 • Під час організації навчальної діяльності з картами та підручниками важливо враховувати, що в них можуть міститися застарілі статистичні, номенклатурні чи картографічні дані, які не відображають реальної ситуації в розвитку і розміщенні географічних об'єктів на території, що зображується. У процесі вимушеного використання застарілої інформації варто її коригувати і ознайомлювати учнів з новими статистичними даними, географічними назвами, з кордонами держав та іншими змінами, що відбуваються постійно.Використовувати для організації практичної пізнавальної діяльності учнів найсучасніші наочні матеріали, Інтернет-ресурси, електронні методичні ресурси.

 • Використовувати для організації практичної пізнавальної діяльності учнів найсучасніші наочні матеріали, Інтернет-ресурси, електронні методичні ресурси.Використовувати зошити ЗНО з географії минулих років для індивідуальної роботи з учнями (розв’язання завдань).

 • Використовувати зошити ЗНО з географії минулих років для індивідуальної роботи з учнями (розв’язання завдань).

 • Формувати в учнів навички роботи із тестами, техніку виконання тестів (самоконтроль часу, умовне визначення меж результатів тощо).

 • Проводити тренувальне тестування за програмою ЗНО та характеристиками тестів з географії.

 • Використовувати систему елективних курсів, факультативів, індивідуально-групових занять для задоволення пізнавальних потреб учнів.

 • Дані про абітурієнтів, які отримали менше 124 балів

 • за шкалою 100 – 200 балів з фізики, %

 • Антирейтинг (2012 р.)

Знаходити можливість для підсумкового повторення матеріалу всього шкільного курсу фізики (великими блоками) з відповідним оцінюванням.

 • Знаходити можливість для підсумкового повторення матеріалу всього шкільного курсу фізики (великими блоками) з відповідним оцінюванням.

 • Знання теорії найкраще перевіряти виконанням простих вправ на застосування цієї теорії.

 • Учителі мають забезпечити ознайомлення учнів зі стандартним шкільним обладнанням і проведенням простих вимірювань (хоча б за допомогою аудіовізуальних засобів).

 • Керівники закладів освіти мають потурбуватися хоч про якесь поліпшення матеріальної бази викладання фізики.

Робити наголос не на запам’ятовуванні навчального матеріалу, а на його елементарному розумінні.

 • Робити наголос не на запам’ятовуванні навчального матеріалу, а на його елементарному розумінні.

 • Обговорювати завдання ЗНО (а також завдання із методичних посібників, які мають відповідні грифи) на засіданнях методичних об’єднань.

 • Проводити у випускному класі факультатив з фізики.

 • Тим, хто вивчає фізику на академічному або профільному рівні, ніяка «спеціальна» підготовка до ЗНО не потрібна, за винятком елементарного ознайомлення з правилами заповнення бланків і кількох невеликих тренувань.Історія становлення і практика застосування тестування дають підставу підкреслити важливість і педагогічну цінність цього методу. Він дає можливість статистично точно аналізувати процес отримання освіти, викорінювати недоліки і бачити перспективи його розвитку.

 • Історія становлення і практика застосування тестування дають підставу підкреслити важливість і педагогічну цінність цього методу. Він дає можливість статистично точно аналізувати процес отримання освіти, викорінювати недоліки і бачити перспективи його розвитку.

 • Навчально-виховний процес не може зводитися до підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, проте результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть і повинні впливати на якість загальної середньої освіти.

 • Більшої уваги з боку науковців і вчителів-практиків і подальшого опрацювання вимагають результати проведення ЗНО попереднього року та інформаційні матеріали, у тому числі методичні, які оприлюднюються Українським центром оцінювання якості освіти. Це потужний матеріал для інформування вчителів, батьків, учнів, педагогічної громадськості про загальні принципи проведення тестування в нашій державі, а також про типові помилки і прогалини у знаннях учнів з кожного предмета, які вимагають виправлення.


Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная