Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība kurss, semestris Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība Atvēlēto stundu skaits – 16 Ieskaite Учебный сайт
Учебные материалы


Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība kurss, semestris

Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība

 • 3.kurss, 5.semestris

 • Atvēlēto stundu skaits – 16

 • Lektore mg., Jekaterina Vozņuka

 • Rēzekne 2008


Ieskaite

 • Rakstiskais tests – maks. .....

 • Praktiskie uzdevumi lekciju laikā – maks. ....

 • Seminārs – maks. ....Sociālā menedžmenta un organizācijas uzvedības būtība

 • No menedžmenta viedokļa: cilvēku motivēšana, lai sasniegtu organizācijas mērķus

 • С позиции менеджмента: мотивация людей для достижения целей организации

 • No ekonomikas zinātnes viedokļa: paņēmiens, lai iegūtu ekonomisko rezultātu ar vismazākajiem izdevumiem

 • С позиции экономики: способ получения экономического результата при наименьших издержках

 • No jurisprudences viedokļa: valsts regulēšana ar likumu palīdzību

 • С позиции правоведения: государственное регулирование с помощью законов

 • No politoloģijas viedokļa: valsts ietekme uz sabiedrību ar politiskajām metodēm

 • С позиции политологии: воздействие на общество политическими методамиСушность соц.менеджмента и организационного поведения

 • Vadīšana vienmēr eksistēja:

 • Управление существовало всегда:

 • Sociālajā sfērā,

 • Ekonomiskajā sfērā,

 • Aizsardzības sfērāSociālais menedžments => sistēma

 • Sociālais menedžments => sistēmaOrganizācijas sociālās pazīmesCilvēks organizācijāOrganizācijas nodaļa organizācijāSistēmas pazīmes organizācijāСушность соц.менеджмента и организационного поведения

 • “Organizācijas uzvedība” pēta cilvēku uzvedību organizācijās, lai noteiktu visefektīvākās vadīšanas metodes

 • «Организационное поведение» изучает поведение людей в организациях с целью найти наиболее эффективные методы управленияOrganizācijas uzvedības objekts un priekšmats

 • Objekts – organizācijas darbinieki

 • Объект – работники организации

 • Priekšmets: darbinieku uzvedība, mijiedarbība utt

 • Предмет – поведение, взаимодействие работников и т.д.Organizācijas uzvedības attīstības posmi Этапы развития ОП

 • Darba produktivitāte

 • Производительность труда

 • Darba produktivitāte un attīstība

 • Производительность труда и развитие

 • Kvalitāte

 • КачествоCilvēku uzvedības teoriju evolūcija Эволюция теорий поведения человека

 • Ekonomiskais cilvēks

 • Экономический человек

 • Psiholoģiskais cilvēks

 • Психологический человек

 • Tehnoloģiskais cilvēks

 • Технологический человек

 • Ētiskais cilvēks

 • Этический человекFaktori, kuri ietekmē uzvedību Факторы, влияющие на поведениеCilvēka un organizācijas mijiedarbība (3 pieejas)Взаимодействие человека и организацииCilvēka un organizācijas mijiedarbība

 • 3) Lomu pieeja/ролевой подход

 • Lomas skaidrība

 • Ясность роли

 • Lomas pieņēmums

 • Приемлемость роли

 • Statuss

 • СтатусВхождение человека в организациюGalvenās cilvēka gaidas no organizācijas un organizācijas no cilvēka

 • Cilvēks gaida

 • Darba saturs, jēga un nozīmīgums

 • Содержание, смысл и значимость работы

 • Darba oriģinalitāte un radošais raksturs; darba aizrautība un intensitāte

 • Оригинальность и творческий характер работы; увлекательность и интенсивность работыОсновные ожидания

 • Ожидания человека

 • Neatkarības, tiesību, atbildības un riska pakāpe dotajā darbā

 • Степень независимости, прав, ответственности и риска на данной работе

 • Darba prestižs un statuss

 • Престиж и статус работы

 • Apstākļu drošība un komforts

 • Безопасность и комфортность условийGalvenās cilvēka gaidas no organizācijas un organizācijas no cilvēka

 • Cilvēks gaida

 • Darba alga, prēmijas un atzinība par labu darbu

 • Зар. плата, премии, признание хорошей работы

 • Sociālā aizsargātība

 • Социальная защищенность

 • Karjeras izaugsmes iespējas

 • Возможность карьерного роста

 • Attiecības starp organizācijas locekļiem

 • Отношения между членами организацииCilvēka un organizācijas mijiedarbības noteikšanas paņēmieni


Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная