Донецкий национальный технический университет кафедра менеджмента и хозяйственного права - 6 Литература Учебный сайт
Учебные материалы


Донецкий национальный технический университет кафедра менеджмента и хозяйственного права - 6
Литература  1. Кныш М.И., Пучков В.В., Тютиков Ю.П. Стратегическое управление корпорациями. . – 2-е изд., (перераб. и доп.) – СПб.: КультИнфомПресс, 2002. – 240 с.

  2. Минцберг Г. Школы стратегий / Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. – СПб. : Питер, 2000. – 336 с.

  3. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Дэвид Аакер ; [пер. с англ. под ред. С. Г. Божук]. – [7-е изд.]. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с.

  4. Верхоглазенко В.Н. Стратегическое корпоративное планирование: проблемы и перспективы (анализ зарубежного и отечественного опыта стратегического планирования развития корпорации) // Консультант директора. М.: Инфра-М. — 2006. — N 6. — С. 10-16.

Герасименко І.М. доцент, к.е.н., Помазан О.В.
ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»

виявлення резервів скорочення витрат автотранспортного підприємства


Зниження собівартості перевезень є одним з напрямів ефективності діяльності автотранспортного підприємства. У неухильному зниженні собівартості виявляється режим економії, безперервне зростання продуктивності праці, вдосконалення методів господарювання по забезпеченню найбільшого обсягу послуг з найменшими витратами праці і засобів. Зниження собівартості служить базою зниження цін і тарифів.
На рівень собівартості впливають різні чинники: структура автомобільного парку, стан дорожньої мережі, матеріально-технічне постачання, організація виробництва і праці, ціни на матеріально-технічні ресурси, розвиток виробничо-технічної бази тощо.
Для забезпечення відповідності структури автомобільного парку умовам перевезень пересувний склад усередині галузі повинен розподілятися так, щоб забезпечити його ефективну роботу на транспортних підприємствах.
Безліч локальних проблем і труднощів вимагає конкретних рішень, розроблених спільно з місцевою владою і з урахуванням потреб пасажирів [2]. Розвиток дорожньої мережі повинен бути узгоджено між територіальними громадами і автотранспортними підприємствами з урахуванням маршрутів перевезень пасажирів.
Вплив матеріально-технічного постачання на рівень собівартості може бути згладжене організацією обліку і контролю за ліквідацією зайвих і наднормативних запасів матеріальних ресурсів.
Організація виробництва. Зниження собівартості пов’язане з освоєнням передових методів організації транспортних процесів, вдосконаленням технології технічних оглядів і поточних ремонтів. Зниження собівартості перевезень на пасажирському автомобільному транспорті досягається шляхом розповсюдження прогресивних форм обслуговування пасажирів і забезпечує рентабельну роботу автотранспортних підприємств, особливо в міських умовах.
Поліпшення техніко-експлуатаційних показників роботи. Ефективна робота рухомого складу залежить від наступних показників: місткості рухомого складу, коефіцієнтів використання місткості, пробігу, випуску на лінію, тривалості їх перебування в наряді, експлуатаційної швидкості, середньої відстані перевезення. Поліпшення кожного з цих показників значно, але по-різному впливає на зниження собівартості перевезень пасажирів.
На продуктивність і зниження собівартості перевезень істотно впливає підвищення коефіцієнта місткості, яке досягається в умовах, що забезпечують повне завантаження рухомого складу пасажирами.
Зниження собівартості перевезень в результаті підвищення коефіцієнта використання пробігу досягається застосуванням в практичній діяльності автоматизованої підсистеми управління перевізним процесом, збільшенням числа перевезень пасажирів, а також чітким диспетчерським керівництвом перевізним процесом.
Підвищення коефіцієнта випуску на лінію і тим самим зниження собівартості перевезень забезпечуються чіткою роботою технічної служби з підтримки рухомого складу в справному стані, служби експлуатації по вивченню пасажиропотоку, оперативному плануванню, видачі маршрутних листів.
Збільшення перебування рухомого складу на лінії досягається шляхом підвищення змінності їх роботи.
Одним з основних показників, що визначають якість обслуговування пасажирів, є швидкість сполучення. Створення і розширення мережі швидкісних і експресних маршрутів є одним з головних напрямів збільшення швидкості сполучення і скорочення витрат часу на транспортні пересування. Збільшення відстані перевезення пасажирів сприяє збільшенню пасажирообороту.
Організація праці. Одним з важливих шляхів зниження собівартості перевезень є забезпечення перевищення темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання заробітної плати, яке досягається шляхом розповсюдження передових методів організації праці, підвищення ролі моральної і матеріальної зацікавленості працівників підприємства.
Зростанню продуктивності праці в значній мірі сприяє система професійного і економічного навчання. Робочі, що оволоділи знаннями, свідомо підходять до рішення такої задачі, як економія матеріальних ресурсів, знаходять найбільш раціональні шляхи використання техніки, вносять цінні пропозиції по поліпшенню організації праці і виробництва. Важливим напрямом раціонального використання робочої сили є впровадження наукової організації праці і її подальше вдосконалення.
Стан трудової дисципліни, скорочення втрат робочого часу суттєво впливають на підвищення продуктивності праці і зниження собівартості послуг. Значна частина втрат робочого часу відбувається з причин поганої організації праці, невчасного забезпечення робочих матеріалами, запасними частинами, інструментом, текучості кадрів, порушення трудової дисципліни, слабкої боротьби з цими явищами. Важливим резервом зниження собівартості є також скорочення апарату управління.
Режим економії. На величину собівартості перевезень впливає відношення до витрачання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів. Режим економії включає систему технічних, економічних, організаційних і виховних заходів, направлених на заощадження і раціональне використання матеріальних і грошових ресурсів.
Скорочення витрат палива, матеріалів, електроенергії означає, що при тій самій кількості матеріальних ресурсів можна здійснити більший обсяг перевезень. У загальній сумі витрат на перевезення матеріальні витрати складають понад 45%, тому зниження матеріаломісткості перевезень є найважливішим чинником зниження собівартості.
Одним з важливих джерел зниження витрат палива на одиницю транспортної продукції є підвищення коефіцієнта використання пробігу і місткості. Якщо тролейбус завантажений повністю, то кількість виконаної транспортної роботи знижується, а витрати палива з розрахунку на пробіг залишається на одному рівні.
Зниження витрат палива може бути досягнуте також за рахунок вдосконалення конструкції тролейбуса і методів їх водіння, підвищення кваліфікації водіїв, забезпечення належного технічного стану тролейбусів, ліквідації приписок, розробки більш дієвої системи матеріального заохочення за економію палива.
В цілях скорочення витрат на автомобільні шини необхідно добиватися збільшення пробігу шин в порівнянні з нормами, що діють. Для цього слід ретельно стежити за шинами, своєчасно і якісно проводити їх ремонт, удосконалювати методи проведення ремонту, дотримувати правила технічної експлуатації шин, забезпечувати правильне регулювання ходової частини тролейбусів і уміле їх водіння.
До економії змащувальних матеріалів необхідно підходити дуже обережно, бо якщо ця економія досягатиметься за рахунок невчасного і неякісного проведення змащувальних робіт, то така економія надасть тільки шкоду, оскільки приведе до передчасного зносу деталей тролейбуса, збільшення потреби в ремонтах і підвищенню витрат на них. Джерелами економії тут може бути удосконалення процесів змащування, механізація і централізація цих робіт, а також регенерація масла.
Зниження собівартості може бути досягнуте також за рахунок скорочення накладних витрат, на величину яких впливає ряд чинників: кількість рухомого складу, структура парку, розмір території АТП, оснащеність виробничої бази та інші.
Рівень цін на паливо, пересувний склад, експлуатаційні матеріали визначають величину всіх витрат на перевезення пасажирів. Собівартість залежить і від дорожніх умов, в яких працює пересувний склад. При роботі в поганих дорожніх умовах збільшуються витрати палива і змащувальних матеріалів, знос шин. Крім того, скорочується періодичність проведення технічного обслуговування рухомого складу, частіше виникає необхідність в поточному ремонті. В результаті росте сума змінних витрат, що доводяться на 1 км. пробігу. Збільшуються і накладні витрати в частині загальновиробничих витрат, оскільки значна їх частка пов’язана з витратами на обслуговування рухомого складу.
Зниження витрат може досягатися в результаті економії одночасно всіх витрат. Проте це не завжди можливо. Часто економія одного виду витрат досягається за рахунок збільшення іншого виду витрат.
Важливою умовою для зниження собівартості пасажирських перевезень є придбання нових типів і моделей тролейбусів, що характеризуються високими експлуатаційно-технічними параметрами: підвищеною місткістю і питомою потужністю двигунів, вищими швидкостями руху, надійністю, довговічністю. Поліпшення конструктивних і динамічних якостей транспортних засобів скоротить трудомісткість робіт по технічному обслуговуванню і ремонту, понизить витрати палива, запасних частин, змащувальних і ремонтних матеріалів. Але, нажаль, недостатнє фінансування з державного бюджету призводить до експлуатації на маршрутах застарілих транспортних засобів та скорочення маршрутів.
Проте якість транспортних засобів, що поступають в експлуатацію, хоча і істотно впливає на собівартість пасажирських перевезень, але не залежить від роботи автотранспортного підприємства. Їх резерви скорочення виробничих витрат пов’язані, перш за все, з високопродуктивною організацією лінійної роботи рухомого складу і робіт з підтримки транспортних засобів в технічно справному стані.
Результати діяльності автотранспортного підприємства по зниженню виробничих витрат розкриваються при аналізі собівартості перевезень. Основною метою аналізу собівартості перевезень є виявлення чинників, сприяючих її зниженню. У досягненні даної мети важливу роль грає детермінований факторний аналіз, що дозволяє встановити ступінь впливу основних чинників на рівень собівартості перевезень.
Одним з методів прогнозування результатів діяльності є аналіз чутливості, який дозволяє оцінити реакцію результативних показників до зміни внутрішніх і зовнішніх чинників, а також їх еластичність до ухвалення будь-якого управлінського рішення. Оцінювати чутливість показників до зміни чинника або ситуацію слід як за абсолютними, так і по відносними показниками.
В якості відносного показника чутливості (еластичності) результативних показників служить відношення відносного приросту результативного показника (Y) до відносного приросту факторного показника (x) [1]:
(1)
Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків змінюється результативний показник зі зміною факторного показника на один відсоток.
Аналіз чутливості необхідний для всебічного вивчення дії управлінського рішення на результати господарської діяльності і комплексної оцінки його ефективності щоб уникнути ризик втрат або упущеної вигоди. З метою всебічної оцінки ефективності ухвалення того або іншого управлінського рішення, необхідно з’ясувати, як змінилися або зміняться у зв’язку з його проведенням основні показники господарської діяльності: об’єм виконаних робіт, собівартість, прибуток, рентабельність. Тому, перш ніж приймати те або інше управлінське рішення, необхідно його всесторонньо зважити, оцінити; виявити, як зміниться ситуація і майбутнє підприємства.
На продуктивність і зниження собівартості перевезень істотно впливає підвищення коефіцієнта використання місткості, яке досягається в комфортних для пасажирів умовах з максимальним завантаженням рухомого складу.
На зниження коефіцієнта використання місткості пересувного складу Комунального підприємства «Макелектротранс» останнім часом вплинуло те, що на ринку транспортних послуг з’явилися приватні перевізники. Їх рух на маршруті не дотримується певного розкладу, вони практично слідують один за одним, співпадаючи з рухом маршрутного транспорту, що призводить до зниження коефіцієнта використання місткості. КП «Макелектротранс» пропонується виконувати послуги з диспетчеризації індивідуальних перевізників на міських маршрутах на підставі розкладів, розроблених відділом експлуатації, що дозволить збільшити коефіцієнт використання місткості. Відділом експлуатації філії на маршрутах №№ 2, 3 і 4 був вивчений пасажиропотік в буденні дні протягом тижня.
Обстеження пасажиропотоку на вказаних маршрутах проводилося табличним методом. Під час обстеження обліковці розташовуються біля дверей пасажирського салону і заповнюють спеціальну табличну форму. На кожному зупинному пункті обліковець підраховує число пасажирів, що вийшли і увійшли, і робить у формі відповідний запис. Табличний метод обстеження в порівнянні з іншими дає найбільшу точність отримуваних даних, але необхідний контроль за якістю роботи обліковців.
У кожен конкретний момент в тролейбусі знаходиться певне число пасажирів Qф, яке може бути менше або більше номінальної місткості q, ступінь використання місткості оцінюється коефіцієнтом наповнення [1]:
(2)
Для забезпечення зниження нульових пробігів в загальному обсязі пробігів по міських тролейбусних маршрутах пропонується відстій тролейбуса без заїзду на територію парку, що дозволить збільшити коефіцієнт використання пробігу. Коефіцієнт використання пробігу розраховується по формулі [1]:
, (3)
де Lп – пробіг з пасажирами, км.;
Lзаг – загальний пробіг, км.
Оскільки зв’язок між пасажирооборотом і коефіцієнтами місткості і використання пробігу є функціональним, той вплив даного чинника можна визначити способом відносних різниць:
, (4)
де ∆ПО – зміна пасажирообороту;
ПОф – фактичний пасажирооборот;
Квм, ∆Кпроб – відносний приріст коефіцієнтів місткості і використання пробігу.
Далі необхідно встановити, які витрати і в якому ступені відреагують на проведення даного заходу, і як зміниться собівартість на 1 пас.-км. Перш за все, витрати потрібно підрозділити на релевантні і нерелевантні, тобто чутливі і нечутливі до зміни даній ситуації.
В нашому випадку у зв’язку з підвищенням коефіцієнтів місткості і використання пробігу виникнуть додаткові змінні витрати. Визначивши всі додаткові витрати, можна оцінити чутливість собівартості на 1 пас.-км. до проведення даного заходу.
, (5)
де ∆СПКМ – зміна собівартості 1 пас.-км.;
СПР – прогнозний рівень собівартості 1 пас.-км.;
Сф – фактичний рівень собівартості 1 пас.-км.;
Вф – фактичні витрати на утримання і експлуатацію в звітному періоді;
Вд – додаткові витрати;
ПО – зміна пасажирообороту за рахунок підвищення місткості і коефіцієнта використання пробігу.
Потрібно визначити також релевантну вигоду за рахунок даного чинника, яка в даній ситуації виражається додатковою виручкою:
, (6)
де ∆Вир – зміна суми виручки за рахунок збільшення обсягу послуг, що реалізовуються;
Тф – фактична тарифна ставка за 1 пас.-км.
Чиста релевантна вигода виражається в збільшенні прибутку як за рахунок приросту обсягу пасажирообороту, так і за рахунок зниження собівартості 1 пас.-км.:
, (7)
, (8)
де ∆ППО – зміна прибутку за рахунок збільшення пасажирообороту;
ПС – зміна прибутку за рахунок зниження собівартості транспортних послуг;
С – зміна собівартості 1 пас.-км;
ПОПР – прогнозний обсяг пасажирообороту.
Службою експлуатації КП «Макелектротранс» постійно проводиться робота по вивченню пасажиропотоку на всіх маршрутах міста. Так при вивченні пасажиропотоку були виявлені неефективні маршрути. Основним завданням роботи пасажирського транспорту є повне, своєчасне і якісне задоволення потреб населення в перевезеннях, тому керівництвом підприємства було ухвалено рішення по скороченню неефективних рейсів на маршрутах, а також укорочення окремих рейсів в певні дні тижня на маршрутах.
Прогнозний аналіз є тим інструментом, за допомогою якого можна виявити резерви і науково обґрунтувати перспективи розвитку підприємства в умовах постійної зміни зовнішнього середовища її функціонування. Бачення перспективи дозволяє своєчасно виявляти ризики і погрози і приймати відповідні заходи для їх попередження. Виявлення основних тенденцій і перспектив розвитку, створення образу майбутнього організації, визначення потенційних можливостей і погроз є основою наукового обґрунтування планів і розробки стратегічної і тактичної політики підприємства, направлених на досягнення його кінцевої мети.
... 53
Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная