Молитва маарив в будни - Транслитерация Сидура (дополнено 29. 10. 2004) Брянск 5765 Ве-hу Шир Адой-ной Учебный сайт
Учебные материалы


Молитва маарив в будни - Транслитерация Сидура (дополнено 29. 10. 2004) Брянск 5765бет6/21Дата18.04.2016өлшемі2.13 Mb. 4 5 6 7 8 9 ... 21

  • Хазан говорит хаци кадиш
  • Хазан говорит: Борху эс Адой-ной hамэвойрох. Община отвечает: Борух Адой-ной hамэвойрох лэойлом воэд. Борух
  • Все встают Хазан говорит хаци кадиш
  • Зохрейну
  • Тека
  • Вэсэхэзэно
  • В Хануку и Пурим говорят здесь Ал hанисим 13 Веал
  • В десять дней раскаяния
  • Борух
  • Хазан говорит Кадиш шолэм

:

wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Приложение к части а1
2012 -> Рабочий проект
2012 -> Абиотрофические
2012 -> М. Ж. СҮлейменова күЛӘш байсейітова – танымал опера әншісі, драма актрисасы
2012 -> Сборник 4 Караганда 2014 (574) ббк 26. 89 (5 Каз) к 70 Под редакцией академика нан рк а. М. Газалиева
2012 -> БАҒдарламасы кіру тегін 10 қазан 18. 30
2012 -> С. Д. Шаймұханова сұлтанмахмұт торайғыров
2012 -> Е. Г. Огольцова қҰрманғазы сағырбайұлы – халық музыканты, сазгер, домбырашы
2012 -> ҚР ҰҒА академигі А. М. Ғазалиевтың редакциясымен

Молитва маарив в будни


Ве-hу

рахум йехапейр овойн велой йашхис, веhирбо леhошив апой велой йоир кол хамосой: Адой-ной hгойшио, hамелех йаанейну бейойм коръейну:

Шир

hамаалойс, hиней борху эс Адой-ной кол авдей Адой-ной hооймдим бевейс Адой-ной балейлойс: Сеу йедейхем койдеш уворху эс Адой-ной: Йеворехехо Адой-ной миЦийойн ойсе шомаим воорэц: Йоймом йецаве Адой-ной хасдой увалайло широй ими, тфило лэЭй-л хайой: Усшуас цадиким мейАдой-ной моузом беэйс цоро: Вайаазрейм Адой-ной вайфалтейм, йефалтейм мейршоим вейойшиейм, ки хосу вой:

Адой-ной

Цво-ойс имону, мисгов лону, Элой-hей Яакойв сэло: (3 раза) Адой-ной Цво-ойс ашрей одом, бойтеах бох: (3 раза) Адой-ной hойшио, hамелех йаанейну бейойм коръейну: (3 раза)

Хазан говорит хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)Хазан говорит:Борху эс Адой-ной hамэвойрох.Община отвечает:Борух Адой-ной hамэвойрох лэойлом воэд.


Борух

ато Адой-ной Элой-hэйну мэлэх hоойлом, ашэр бидворой маарив аровим, бэхохмо пойсэйах шэорим, увисвуно мэшанэ итим, умахалиф эс hазманим умсадэйр эс hакойховим, бэмишмэройсэйhэм борокиа кирцойной. Бойрэй йойм волойло, гойлэйл ойр мипнэй хойшэх, вэхойшэх мипнэй ойр, умаавир йойм умэйви лойло, умавдил бэйн йойм увэйн лойло Адой-ной Цвоойс шмой. Борух ато Адой-ной, амаарив аровим:

Аhавас

ойлом бэйс Йисроэйл амхо оhовто, тойро умицвойс хуким умишпотим ойсону лимадто. Ал кэйн Адой-ной Элой-эйну, бэшохвэйну увкумэйну носиах бэхукэхо, вэнисмах бэдиврэй сойросхо увэмицвойсэхо лэойлом воэд. Ки hэйм хайэйну вэойрэх йомэйну, увоhэм нэhэгэ йоймом волойло, вэаhавосхо лой сосур мимэну лэойломим. Борух ато Адой-ной, ойhэйв амой Йисроэйл:
Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hэй-ну Адой-ной эход

Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд

Вэоhавто эйс Адой-ной Элой-hэхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо: Вэhойу hадворим hоэйлэ, ашер онойхи мэцавхо hайойм ал лэвовэхо: Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо: Укшартом лэойс ал йодэхо, вэhойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо:

Вэhойо им шомойа тишмэу эл мицвойсай ашер онойхи мэцавэ эсхэм hайойм, лэаhаво эс А-дэй-ной Элой-hэйхэм улэовдой бэхол лэвавхэм увэхол нафшехэм: Вэносати метар арцэхэм бэитой йойрэ умалкойш, вэосафто дэгонэхо вэсиройшхо вейицhорэхо: вэносати эйсэв бэсодхо ливhэмтэхо, вэохалто вэсовото: hишомру лохэм пэн йифтэ лэвавхэм, вэсартэм ваавдэтэм Элойhим ахэйрим вэhиштахависэм лоhэм: Вэхоро аф Адой-ной бохэм вэоцар эс hашомайим вэлой йиhье мотор вэhоадомо лой ситэн эс йевуло, ваавадтэм мэhэйро мэал hоорэц hатойво ашер А-дэй-ной нойсэн лохэм: Вэсамтэм эс дворай эйлэ ал лэвавхэм вэал нафшехэм укшартэм эйсом лэойс ал йедхэм вэhою лэтойтофойс бэйн эйнэйхэм: Вэлимадтэм ойсом эс бнэйхэм лэдабэйр бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх увэшохбэхо увэкумэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо увишъорэхо: Лэмаан йирбу йемэйхэм вимэй внэйхэм ал hоадомо ашер нишба Адой-ной лаавойсэйхэм лосэйс лоhэм, кимэй hашомайим ал hоорэц:

Вайоймэр Адой-ной эл Мойшэ лэймэйр: Дабэйр эл бнэй Йисроэйл вэомарто алэйhэм вэосу лоhэм цицис ал канфэй вигдэйhэм лэдойройсом, вэносну ал цицис hаконоф, псил тхэйлэс: Вэhойо лохэм лэцицис, уръеисэм ойсой, узхартэм эс кол мицвойс А-дэй-ной, ваасисэм, ойсом, вэлой сосуру ахарэй лэвавхэм вэахарэй эйнэйхэм ашер атэм зойним ахарэйhэм: Лэмаан тизкэру ваасисэм эс кол мицвойсой, виhйисэм кдойшим лЭйлой-hэйхэм: Ани Адой-ной Элой-hэйхэм ашер hойцэйси эсхэм мэйэрэц мицрайим лиhьйойс лохэм лЭлой-hим, ани Адой-ной Элой-hэйхэм:

Эмэс

(

хазан повторяет:

Адой-ной Элой-hейхем эмес) вээмуно кол зойс, вэкайом олэйну, ки hу Адой-ной Элой-hэйну вээйн зулосой, ваанахну Йисроэйл амой, hапойдэйну мийад млохим, малкэйну hагойалэйну микаф кол hэорицим. hоЭй-л hанифро лону мицорэйну, вэhамшалэйм гмул лэхол ойэвэй нафшэйну, hоойсэ гдойлойс ад эйн хэйкэр, вэнифлоойс ад эйн миспор. hасом нафшэйну бахаим, вэлой носан ламойт раглэйну, амадрихэйну ал бомойс ойэвэйну, вайорэм карнэйну ал кол сойнэйну. hоЭй-л hоойсэ лону нэкомо бэфарой, вэойсойс умойфсим бэадмас бнэй хом. hамакэ вээвросой кол бхойрэй мицроим, вайойцэй эс амой Йисроэйл митойхом лэхэйрус ойлом. hамаавир бонов бэйн гизрэй йам суф, вээс ройдфэйhэм вээс сойнэйhэм бисэhоймойс тиба', вэроу вонов гвуросой, шибху вэhойду лишмой. Умалхусой вроцойн киблу алэйhэм, Мойшэ увнэй Исроэйл лэхо ону широ бэсимхо рабо, вэомру хулом:

Ми

хомойхо боэйлим Адой-ной, ми комойхо нээдор бакойдэш, нойро сhилойс ойсэй фэлэ: Малхусхо роу вонехо, бойкэа йом лифнэй Мойшэ, зэ Эйли ону веомру: Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Вэнээмар: Ки фодо Адой-ной эс Яакойв, угеолой мийад хозок мимэну. Борух ато Адой-ной, гоал Исроэйл.

hашкивейну

овину лешолойм, веhаамидэйну малкейну лехаим тойвим улешолойм, весакнейну бээйцо тойво милфонехо, вэhойшиэйну меhэйро лемаан шмехо, уфройс олейну сукас шлоймехо. Веhогейн баадейну, веhосейр мейолейну: ойейв, дэвер вехерев, вероов вейогойн. Веhосейр сотон милфонейну умеахарейну, увецейл кнофехо тастирейну, ушмойр цейсейну увойейну лехаим тойвим улешолойм мейато веад ойлом. Ки Эй-л шоймрейну умацилейну ото. Борух ато Адой-ной, шоймейр эс амой Йисроэйл лоад:

Все встаютХазан говорит хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух

ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

(в десять дней раскаяния)

Зохрейну

лехаим, мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаимМелэх

ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато

гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэмМехалкейл

хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми

хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

(в десять дней раскаяния) Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамимВенеэмон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим.

Ато

кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бхол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

Ато

хойнейн леодом даас умеламейд лээнойш бино, хонейну мейитхо хохмо бино водаас. Борух ато Адой-ной, хойнейн hадоас.

hашивейну

овину лесойросехо, векорвейну малкейну лаавойдосехо, веhахазирейну бисшуво шлеймо лефонехо. Борух ато Адой-ной, hоройце бисшуво.

Слах

лону овину ки хотону, мхойл лону малкейну ки фошону, ки Эй-л тойв весалох ото. Борух ато Адой-ной, ханун, hамарбе лислойах.

Рээй

но веонйейну вериво ривейну, угеолейну меhейро лемаан шмехо, ки Эй-л гойэйл хозок ото. Борух ато Адой-ной, гойэйл Исроэл.

Рэфоэйну

Адой-ной венейрофей, hойшиейну венивошейо, ки теhилосейну ото, веhаалей арухо урефуо шлеймо ле-хол макойсейну. Ки Эй-л Мелех неэмон верахамон ото. Борух ато Адой-ной, ройфей хойлей амой Исроэл.

Борейх

олейну Адой-ной Элой-hей-ну эс hашоно hазойс веэйс кол миней с'вуосо летойво, весейн летом брохо (зимой: тал умотор ли-врохо) ал пней hо-адомо, весаб'ейну митувехо, уворейх ш'носейну кашоним hатойвойс ли-врохо, ки Эй-л тойв умейтив ато умеворейх hа-шоним. Борух ато Адой-ной, меворейх hа-шоним.

Тека'

бешойфор годойл лехейрусейну, весо нейс лекабейц голуйойсейну, векабцейну йахад мейарба' канфойс hоорец леарцейну. Борух ато Адой-ной, мекабейц нидхей амой Исроэл.

hошиво

шойфтейну кеворишойно вейойацейну кеватхило, веhосейр мимену йогойн ваанохо, умелойх олейну ато Адой-ной левад'хо бехесед уверахамим, бецедек увемишпот. Борух ато Адой-ной, мелех ойhейв цдоко умишпот. (в десять дней раскаяния: hамелех hамишпот).

Веламалшиним

ал теhи сикво, ве-хол hаминим ве-хол hазейдим керега' йойвейду, ве-хол ойвей амхо меhейро йикорейсу, умалхус hориш'о меhейро сеакейр усшабейр усмаhейр, весахниа' би-мhейро бе-йомейну. Борух ато Адой-ной, шойвейр ойвим умахниа' зейдим.

Ал

hацадиким ве-ал hахасидим, ве-ал зикней амхо бейс Исроэл, ве-ал плейтас бейс сойфрейhем ве-ал гейрей hацедек веолейну, йеhему но рахамехо Адой-ной Элой-hейну, весейн сохор тойв ле-хол hабойтхим бешимхо беэмес, весим хелкейну имоhейм, улеойлом лой нейвойш ки вехо ботохну. Борух ато Адой-дой, миш'он умивтох лацадиким.

ВелИрушолаим

ирхо берахамим тошув, весишкойн бесойхо каашер дибарто, вехисей Довид авдехо меhейро бесойхо тохин, увней ойсо бекоройв бе-йомейну биньян ойлом. Борух ато Адой-ной, бойней Йерушолоим.

Эс

цемах Довид авдехо меhейро сацмиах, векарной торум бишуосехо, ки лишуосхо кивину кол hайойм. Борух ато Адой-ной, мацмиах керен йешуо.

Шма'

койлейну Адой-ной Элой-hейну, ов hорахамон, рахейм олейну, векабейл берахамим увероцойн эс тефилосейну, ки Эй-л шоймейа' тефилойс весахануним ото, умилефонехо малкейну рейком ал тешивейну. Ки ато шоймейа' тфилас кол пэ. Борух ато Адой-ной, шоймеа' тефило.

Рцей

Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеэй, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо12.

Вэсэхэзэно

эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим

анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

В Хануку и Пурим говорят здесь Ал hанисим13Веал

кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

(в десять дней раскаяния)

ухсойв

лехаим тойвим кол бней брисехоВехол

hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

Сим

шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

В десять дней раскаяния:

Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм.Борух

Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью

лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегойали.

Элой-hай

нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро hофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

Отступают три шага назад и говорят:Ойсе

шолом (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи

роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.

Хазан говорит Кадиш шолэм:

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс Йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Тискабэйл цлойсhойн увоусhойн дэхол бэйс Йисроэл кодом авуhойн ди вишмайо веимру омейн: (община: омэйн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу йаасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Олейну лэшабейах лаадойн hакойл, лосэйс гдуло лэйойцер берейшис, шелой осону кегойей hоароцойс велой сомону кемишпохойс hоадомо, шелой сом хелкейну коhэм вегойролэйну кехол hамойном; шеhэйм миштахавим лэhэвэл велорик. Ваанахну койр'им умиштахавим умойдим лифнэй мелэх малхэй hамлохим hакодойш Борух hу, Шеhу нойтэ шомаим вейойсэд орец, умойшав йекорой башомаим мимаал, ушхинас узой беговhей мероймим, hу Элой-hейну эйн ойд. Эмес малкейну Эфэс зулосой, какосув бесойросой вейодато hайойм, ваhашейвосо эл лэвовэхо, ки Адой-ной hу hоЭ-лой-hим, башомаим мимаал веал hоорец митохас, эйн ойд.

Веал кейн нэкаве лэхо Адой-ной Элой-hейну, лир'ойс меhейро бесифэрэс узэхо, леhаавир гилулим мин hоорец, веhоэлилим коройс йикорейсун, лэсакэйн ойлом бемалхус Ш-адай, вехол бнэй восор йикрэу вишмехо леhафнойс эйлэхо кол ришей орец. Якиру вейейд'у кол йойшвей сэйвэл, ки лэхо тихра' кол бэрэх, тишова' койл лошойн. Лэфонэхо Адой-ной Элой-hейну ихре'у веипойлу, велихвойд шимхо йекор йитэйну викаблу хулом алэйhем эс ойл малхусэхо, весимлойх алэйhем меhейро лэойлом воэд, ки hамалхус шелхо hи, улэойлмей ад тимлойх беховойд, какосув бесойросэхо Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Венээмар веhойо Адой-ной леМэлех ал кол hоорэц, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход.

Кадиш Йосойм

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ал тиро мипахад писойм, умишойас решоим ки совой. Уцу эйцо весуфор, дабру довор велой йокум, ки имону Э-йл. Веад зикно ани hу вэад сэйво ани эсбойл. Ани осиси ваани эсо ваани эсбойл ваамалэйт.

Ах цадиким йойду лишмехо, йейш’ву ишорим эс понэхо.Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная