Нарахування балів Екзамен Додаткова оцінка ^ Разом з навчальної дисципліни
Учебные материалы


Нарахування балів
Система нарахування балів
денна форма навчання


Види робіт
Бали

Поточний модульний контроль


Робота на лекціях, у т.ч.
Присутність на заняттях
Ведення конспекту
5 балів
2,5 балів
2,5 балів


Робота на практичних заняттях (експрес-опитування, рішення ситуацій, тестування ділові ігри)
25 балів


Виконання самостійної роботи, ІНДЗ
20 балів


Інше (написання рефератів, підготовка доповідей; підготовка ситуаційного завдання; командні проекти тощо)
10 балів


Виконання позааудиторної контрольної роботиРазом
60 балів


Екзамен

Перше теоретичне питання
10 балів


Друге теоретичне питання
10 балів


Ситуація
10 балів


Тест
10 балів


Разом
40 балів


Додаткова оцінка

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт за спеціальністю
Згідно рішення кафедри


^ Разом з навчальної дисципліни


100 балів
заочна форма навчання


Види робіт
Бали

^ Поточний модульний контроль


Робота на лекціях, у т.ч.
Присутність на заняттях
Ведення конспекту
10 балів
5 балів
5 балів


Робота на практичних заняттях (експрес-опитування, рішення ситуацій, тестування ділові ігри)
20 балів


Виконання самостійної роботи, ІНДЗІнше (написання рефератів, підготовка доповідей; підготовка ситуаційного завдання; командні проекти тощо)Виконання позааудиторної контрольної роботи
30 балів


Разом
60 балів


Екзамен

Перше теоретичне питання
10 балів


Друге теоретичне питання
10 балів


Ситуація
10 балів


Тест
10 балів


Разом
40 балів


Додаткова оцінка

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт за спеціальністю
Згідно рішення кафедри


Разом з навчальної дисципліни


100 балів

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ


(денна форма навчання) ^ Назва змістових модулів та тем


Форми контролю та максимальна оцінка в балах
Робота на лекціях, у т.ч.
Робота на практичних заняттях
Позааудиторна робота
Інше (реферати, доповіді; ситуаційні завдання; командні проекти тощо)
Присутність на заняттях
Ведення конспекту
Семінарські заняття
Практична заняття
Експрес-опитування
Вирішення ситуацій
Тестування
Виконання самостійної роботи
Виконання ІНДЗ

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи маркетингу


Тема 1 Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни "Маркетинг"

  0,25

  0,25

1
-
-
0,5
0,5
3
Тема 2 Сутність маркетингу та розвиток його концепцій

  0,25

  0,25

1
1
1
1,5
1,5
Тема 3 Маркетинг як відкрита мобільна система

  0,25

  0,25

1
1
1
0,5
0,5

Разом змістовий модуль 1


1,5


6


5


3


Змістовий модуль 2 Методологічні та інформаційні основи маркетингу


Тема 4 Формування маркетингової інформаційної системи (МІС) на основі проведення маркетингових досліджень

  0,25

  0,25

1
1
1
1
1,5
2
Тема 5 Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів

  0,5

  0,5

1
2
1
1
1,5

Разом змістовий модуль 2


1,5


7


5


2


Змістовий модуль 3 Комплекс маркетингу: сутність та зміст


Тема 6 Товар у комплексі маркетингу

  0,25

  0,25

1
1
1
1
1,5
5
Тема 7 Ціна у комплексі маркетингу

  0,25

  0,25

1
1
1
1
1,5
Тема 8 Розподіл у комплексі маркетингу

  0,25

  0,25

1
1
1
1
1,5
Тема 9 Просування у комплексі маркетингу

  0,25

  0,25

1
1
1
1
1,5

Разом змістовий модуль 3


2


12


10


5


Разом за VI семестр ПМК


5


25


20


10


60


Екзамен


40


Разом з навчальної дисципліни


100


Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная